Skip to content Skip to footer

Arengukava 2021-2025

 

MISSIOON

Eesti Harrastusteatrite Liidu (EHL) missiooniks on vaimseid väärtusi hindava kasutada oskava inimese kujunemisele kaasa aitamine etenduskunstide kaudu ning tema loomingulise ja tegusa elamiseviisi toetamine.

 

VISIOON 

  • EHL loob tingimused rahvuskultuuri ja keele väärtustamiseks.
  • EHL avardab etenduskunstide tegevuse piire ja aitab kasutusele võtta uusi vorme.
    EHL toetab etenduskunstide valdkonnas tegutsejate omavahelist suhtlemist ja kontaktide loomist Eestis.
  • EHL loob võimalusi erinevatele koostöövormidele nii kodu- kui välismaal.
  • EHL väärtustab inimeste loomingulist vabadust, katsetamise julgust, innovaatilist mõtlemist ja ideede rakendamist ja meeskonnatööd läbi teatrikunsti.

 

PÕHIVÄÄRTUSED

  • EHLi liikmed on aktiivsed, teotahtelised, pühendunud inimesed, kes hindavad ja väärtustavad Eesti rahvakultuuri ja teatrikunsti.
  • EHL on suunatud koostööle – organisatsiooni liikmeskonnal on ühised huvid ning soov teha koostööd nii omavahel kui ka erinevate partnerorganisatsioonidega.
  • EHL on avatud – organisatsiooni tegevused on suunatud nii oma liikmetele kui ka kõigile teatri harrastajatele Eestis ning koostööpartneritele. Tegeletakse valdkonnaga tervikuna, osaletakse koostöö- ja arenguprojektides, toimib pidev infovahetus.

 

ORGANISATSIOONI TUGEVUSED ORGANISATSIOONI NÕRKUSED
EHL suudab koondada palju erineva žanri ja tegevusega teatreid. Ühendame erinevaid kultuuriruume ja esindajaid. Harrastusteatrid on liiga kogukonnakesksed. Teatritegemine on killustatud.
Harrastusteatrid Eestis on aktiivsed. Teatrikunstiga tegelemine sobib erinevatele inimtüüpidele, olulisel kohal on grupitahe – sõpruskond, inimressurss. Truppide ebastabiilne tegutsemine ja ebaühtlane tase.
Toimib liikmeskonna võrgustik üle Eesti. Piirkonniti on teatripäevade jätkusuutlikkus ebaühtlane.
Liikmeskond on aktiivne ja kohaliku kultuurielu väga tähtis osa. Harrastusteatrite / kooliteatrite juhendajate / lavastajate madal ja hooajaline töötasu.
Tugevad traditsioonid ja populaarsed ühisüritused. Organisatsiooni sisene ja väline ebaühtlane kommunikatsioon.
Hästi toimiv büroo, omab kontorit. On liikmeskonnale valdkonna nõustaja. Harrastusteatrite tegevuse vähene riiklik turundus ja toetus.
Toimivad koduleht, Facebooki leht, meililist. Erialase haridusega lavastajate / juhendajate vähesus. Kutsestandardi puudumine.
Oskus kasutada ressursse optimaalselt. Liidu vähene võimalus toetada liidu liikmeid.
Tugevad eestvedajad. Liidu ja liikmete vähene koostöö KOVidega ja nende liitudega.
ORGANISATSIOONI VÕIMALUSED ORGANISATSIOONI OHUD
Head valdkonna eestkõnelejad. Harrastusteatrite/kooliteatrite juhendajate/ lavastajate madal ja hooajaline töötasu.
Luuakse harrastusteatrite lavastajate kutsestandard koostöös Kutsekojaga. Harrastusteatrite vähenemine. Harrastustegija passiivsus ja vähene motiveeritus.
Hea kommunikatsioon ja avalikud suhted üle Eesti. Truppide vahelise koostöö arendamine. Erialase haridusega lavastajate/juhendajate vähesus, vähene motiveeritus.
Koostöö erinevate partneritega Eestis ja välismaal, nende kaasamine erinevatesse projektidesse. Harrastusteatrite eestvedajate madal administratiivvõimekus.
Harrastusteatrite lavastajate koolitus, uute tegijate kaasamine valdkonda. Harrastusteatrite / kooliteatrite vähene nähtavus.
Koolituste ja kogemuste organisatsioonisisene jagamine. Juhendajate / lavastajate järelkasvu puudumine.
Mentorprogrammi jätkamine ja arendamine. Harrastusteatrite valdkond on projektipõhine.
Liikmete omapanus.  Kutseliste teatritegijate kaasamise vähene võimekus.
Liit suudab kaasata erinevaid teatriga tegelevaid huvigruppe. Vähene toetus ja rahastus riigi poolt.
Piirkondlikud teatrivaldkonna kohtumised, repertuaari tutvustamine. Maakondlike ja piirkondlike teatripäevade traditsiooni hääbumine.
Ühisürituste arendamine.
Info vahetus – mängupaigad, kostüümid, dekoratsioonid, rekvisiidid, eriala spetsialistid, praktika võimalus.
Tunnustamise mitmekesistamine.
Üksikisiku liikmeks astumise võimaluse loomine.
Harrastusteatrite andmebaasi arendamine.
Harrastusteatrite maakondlike kuraatorite (maakondlik esindaja, kontaktisik) võrgustiku arendamine.