Skip to content Skip to footer

Põhikiri

EESTI HARRASTUSTEATRITE LIIDU PÕHIKIRI

Käesolevas redaktsioonis kinnitatud üldkogu otsusega 02.03.2008.a.

 

I Üldsätted

1. Eesti Harrastusteatrite Liit (edaspidi tekstis nimetatud Liit) on kultuurilis-haridussihiline mittetulundusühing.
2. Liit ühendab harrastusteatreid ja nende liikmeid ning harrastusteatrite koolitusega tegelevaid koolitusasutusi.
3. Liidu nimi on Eesti Harrastusteatrite Liit, lühendatult EHL.
4. Liidu aadress on: Eesti Vabariik, Tallinn.
5. Liit on asutatud 23. septembril 1989. a. Eesti Vabariigis Tallinnas.
6. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7. Liit on asutatud tähtajatult.
8. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Oma tegevuses juhindub liit Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, vabahariduse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ja käesolevast põhikirjast.


II Liidu eesmärk


9. Liidu eesmärk on:

9.1. rahvuskultuuri traditsiooni säilitamine teatriharrastusliku tegevuse kaudu;
9.2. oma liikmete mõttejõu ja mõjuvõimu ühendamine teatriharrastusliikumise ideede kaitsmiseks, toetamiseks, võimendamiseks ja levitamiseks nii Eestis kui teistes riikides.

10. Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:

10.1. toetab oma liikmete tegevust, andes neile võimalusel ja vajadusel materiaalset, juriidilist ning moraalset abi, edendab nende omavahelisi kontakte;
10.2. korraldab koolitust;
10.3. kogub ja kirjastab õppematerjale ja muid teatriharrastusliku liikumise edendamiseks vajalikke trükiseid ja teabematerjale;
10.4. aitab asutada uusi harrastusteatreid;
10.5. kogub ja levitab teatriharrastuslikku tegevust puudutavat teavet;
10.6. korraldab koosolekuid, seminare, teatrifestivale, konverentse, huvialareise, tuluõhtuid, laagreid, konkursse, ülevaatusi, foorumeid, loominguõhtuid ja muid üritusi;
10.7. töötab välja kultuuri- ja haridusalaseid projekte ning koordineerib nende elluviimist;
10.8. osaleb koostööprojektides teiste ühendustega nii kodu- kui välismaal;
10.9. suhtleb harrastusteatreid ühendavate organisatsioonide ja teiste loominguliste ühendustega nii kodu- kui välismaal;
10.10. korraldab harrastusteatrite tegevuse ajaloo uurimist ja arhiivi;
10.11. algatab või toetab aunimetuste, riiklike autasude, loominguliste preemiate ja stipendiumide määramist liidu liikmetele;
10.12. tellib lavateoseid ja teatrialaseid kirjutisi.
10.13. asutab teatrikallakuga erakooli (e) lähtudes erakooliseadusest ja kooli põhimäärusest;
10.14. täidab alates 11.novembrist 1991.a. Ülemaailmse Harrastusteatrite Liidu (International Amateur Theatre Association – IATA) Eesti Vabariigi keskuse ülesandeid ning esindab IATA-s Eesti Vabariigi harrastusteatreid.
10.15. võimalusel toetab Liitu mittekuuluvate asutuste ja organisatsioonide teatriharrastuslikku tegevust;
10.16. määrab võimalusel stipendiume.


III Liidu liikmed, nende õigused ja kohustused

11. Liidu liikmeks võib olla iga harrastusteater, näitering, kooliteater jne., mis tunnistab Liidu eesmärki ja põhikirja ning tasub üldkogu poolt määratud suuruses ja juhatuse poolt määratud korras liikmemaksu.
12. Liidu liikmeks vastuvõtmise määrab juhatus.
13. Liikmeks astuda soovija esitab juhatusele sellekohase avalduse ja juriidiline isik lisaks oma kehtiva põhikirja ja regustriandmed. Juhatus vaatab esitatud avalduse läbi ja teeb oma otsuse taotlejale teatavaks hiljemalt kolme kuu jooksul arvates avalduse laekumise päevast.
Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, põhjendab ta oma otsust kirjalikult. Taotlejal on õigus paluda küsimuse arutamist üldkogul.
14. Liidu liikmel on õigus:

14.1. valida ja olla valitud oma esindaja kaudu Liidu juhatusse;
14.2. esitada arupärimisi, avaldada arvamust ning teha ettepanekuid üldkogu ja juhatuse töö kohta;
14.3. osaleda komisjonide ja toimkondade töös;
14.4. saada teavet kõigis Liidu tegevust puudutavates küsimustes;
14.5. Liidu liikmel on eelisõigus osaleda kõigil Liidu poolt korraldatud üritustel ja saada võimaluse korral soodustusi.

15. Liidul võivad olla sektsioonid. Sektsioonid ei ole iseseisvad juriidilised isikud. Nende loomine otsustatakse ning töökord määratakse juhatuse otsusega.
16. Liidu liikmed võivad Liidust lahkuda, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse.
17. Liikme Liidust väljaarvamine toimub vastavalt esitatud avaldusele juhatuse otsusega, millest teavitatakse avalduse esitajat kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul avalduse laekumisest.
18. Juhatus võib liikme liidust välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise, Liitu olulisel määral kahjustamise tõttu ja juhul, kui liige ei ole osalenud kolme aasta jooksul ühelgi liidu üldkogul. Väljaarvataval on õigus osaleda küsimuse arutamise juures ja vaidlustada väljaarvamise juhatuse otsus üldkogul. Väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjendustest teatatakse väljaarvatud liikmele kirjalikult hiljemalt kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.
19. Juhatuse otsusega võib Liidu liikmele anda teistest erinevaid kohustusi, saades selleks liikme eelneva nõusoleku.
20. Teistest liikmetest erinevate kohustuste ennetähtaegseks lõpetamiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.


IV Liidu juhtimine


21. Liidu kõrgeimaks organiks on üldkogu. Üldkogul on Liidu iga liige esindatud ühe volitatud esindajaga.  Liidu liikme volitatud esindaja võib esindada teisi liidu liikmeid kirjaliku volituse alusel.
22. Üldkogu võtab vastu otsuseid Liidu juhtimise kõikides küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või liidu muu organi pädevusse.  
23. Üldkogude vaheajal juhib Liitu üldkogu poolt Liidu liikmete esindajate hulgast valitud juhatus. Juhatuse liikmete miinimumarv on 5 ja maksimumarv 11. Juhatuse volitused kehtivad 3 aastat. Juhatuse liikmetel on õigus saada vastavalt üldkogu otsusele oma ülesannete täitmiseks kompensatsiooni ja tasu.
24. Üldkogu pädevusse kuulub:

24.1. põhikirja muutmine;
24.2. eesmärgi muutmine;
24.3. Liidu majanduskava, ja eelarve kinnitamine. Samuti eelneva majandusaasta finantsmajandusliku-, tegevuse-, ja järelvalveorgani aruande kinnitamine;
24.4. juhatuse liikmete valimine Liidu liikmete poolt esitatud kandidaatide hulgast. Juhatuse liikmete tagasikutsumine. Valimise reglemendi kinnitamine;
24.5. juhatuse või muu organi liikmetega tehingute tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;
24.6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 
24.7. Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade omandamiseks, võõrandamiseks või asjaõigusega koormamiseks tingimuste kehtestamine ja korra määramine;
24.8. liikmemaksu suuruse määramine;

25. Üldkogu kutsub kokku juhatus:

25.1. Liidu majanduskava, ja eelarve kinnitamiseks. Samuti eelneva majandusaasta finantsmajandusliku-, tegevuse-, ja järelvalveorgani aruande kinnitamiseks.
25.2. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest;
25.3. muudel juhtudel, kui Liidu huvid seda nõuavad.

26. Kui juhatus ei kutsu üldkogu kokku punktis 25.2 nimetatud asjaoludel, võivad taotlejad üldkogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
27. Üldkogu kokkukutsumisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt neliteist päeva. Kutses peab ära näitama koosoleku koha, alguse kellaja ja päevakorra.
28. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkogul osaleb või on esindatud vähemalt 30% Liidu liikmetest. 
29. Üldkogul võib osaleda ja hääletada ainult Liidu liige, kelleks on üks kirjalikult volitatud esindaja. Volikirjal peab olema teatrigrupi tegevjuhi või valitud juhtorgani esindaja allkiri.
30. Igal Liidu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Liit otsustab temaga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist.
31. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest.
32. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkogul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest.
33. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Liidu liikmete nõusolek. Üldkogul mitteosalenud liidu liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult või elektrooniliselt taasesitamist võimaldaval kujul.
34. Üldkogu tööd juhib üldkogu poolt valitud juhataja ja üldkogu töö kohta koostab protokolli üldkogu poolt valitud protokollija.
35. Üldkogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla protokollija ja üldkogu juhataja. Protokolli lahutamatu lisa on üldkogul osalenud liikmete või nende esindajate allkirjastatud kvoorumileht. Liidu üldkogu protokoll saadetakse nelja nädala jooksul, arvates üldkogu toimumisest, kõigile liikmetele. 
36. Juhatus:

36.1. valib juhatuse esimehe lihthäälte enamusega kolmeks aastaks;
36.2. korraldab üldkogu otsuste täitmist, liikmete arvestust ja aruandlust;
36.3. suunab Liidu rahaliste vahendite kasutamist vastavalt üldkogu poolt kinnitatud majanduskavale ja eelarvele;
36.4. määrab Liikmete poolt liikmemaksu maksmise korra;
36.5. esindab Liitu riigiasutustes ja muudes organisatsioonides;
36.6 esitab hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu üldkogule kinnitamiseks majandus- ja tegevusaruande eelmise aasta kohta;
36.7. annab Liidu liikmeile nende nõudmisel vajalikku teavet Liidu juhtimise kohta; 
36.8. koostab eelseisvaks aastaks Liidu majanduskava ja eelarve esitab üldkogule kinnitamiseks ning kontrollib nende täitmist;
36.9. otsustab liidu osalemise koostööprojektides, liikmeksastumise teistesse ühendustesse;
36.10. kinnitab riigifestivalide juhendid ja zhürii;
36.11. korraldab Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade omandamise, võõrandamise või asjaõigusega koormamise üldkogu poolt kehtestatud tingimuste ja määratud korra alusel;
36.12. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadusest, liidu põhikirjast või üldkogu otsustest
36.13. annab volitusi Liidu esindamiseks. 
36.14. Juhatusel on õigus määrata ja tagasi kutsuda isik väljastpoolt Liitu Liidu presidendi funktsiooni täitmiseks;
36.14.1. President tegutseb juhatuse volitusel.

37. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab 2/3 kõigist juhatuse liikmetest. Juhatuse liikmed võivad otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata – kirjalikult või elektrooniliselt taasesitamist võimaldaval kujul.  
38. Juhatuse koosoleku otsused protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik juhatuse koosolekul osalenud liikmed. Protokoll saadetakse kahe nädala jooksul, arvates koosoleku toimumisest, kõigile juhatuse liikmetele.
39. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mitte nõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Juhatuse või muu organi liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat kohustuse rikkumisest.
40. Juhatuse liikme võib üldkogu enne volituste lõppemist tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise korral . Olulisuse määrab üldkogu.
41. Juhatuse esimees:

41.1. juhib juhatuse tööd;
41.2. kutsub kokku juhatuse koosoleku. Koosoleku kokkukutsumisel ja läbiviimisel rakendatakse põhikirja punktide 24.2 ja 25-31 sätestatut. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas.
41.3. sõlmib, muudab ja lõpetab juhatuse otsuse alusel lepingu Liidu tegevjuhiga, kes täidab tööülesandeid vastavalt ametijuhendile;
41.4. esindab Liitu, kirjutab alla Liidu poolt sõlmitavatele lepingutele;
41.5. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ning kontrollib nende täitmist;
41.6. korraldab Liidu raamatupidamist.


V Liidu varad


42. Liidu vara ja rahalised vahendid moodustuvad:

42.1. liikmemaksudest;
42.2. majandustegevusest ja ürituste korraldamisest;
42.3. annetustest ja toetustest;
42.4. muudest tuludest.


VI Järelvalve


43. Liidu järelvalveorganiks võib olla üldkogu poolt määratuna revident, revisjonikomisjon, mis valitakse üheks aastaks. Vajadusel määratud audiitor.
44. Järelvalveorgan kontrollib:

44.1. juhatuse tegevust, üldkogu otsuste täitmist;
44.2. liidu finantsmajanduslikku tegevust ja asjaajamist;
44.3. liidu varalist seisu.

45. Järelvalveorgan annab aru üldkogule.


VII Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine


46. Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.
47. Liidu lõpetamisel jaotatakse Liidu allesjäänud vara teatriharrastusliku liikumise kasuks, üldkogu poolt nimetatud õigustatud isikute vahel. Liidu lõpetamisel antakse allesjäänud vara üldkogu otsusega teatriharrastusliku liikumisega tegelevale tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.