Skip to content Skip to footer

Kooliteatrite riigifestivali juhend

EESTI KOOLITEATRITE RIIGIFESTIVALI JUHEND

Väärtustades aastast 1982 väljaarenenud ainulaadset ja tulemuslikku Eesti kooliteatrite riigifestivalide süsteemi peame vajalikuks tõhustada ja arendada kooliteatrite tegevust kui inimesekasvatuse ja kodanikukoolituse osa.

 

EESMÄRGID

 • Aktiviseerida ja arendada kooliteatrite tegevust
 • Innustada uute teatrigruppide tekkimist
 • Teadvustada avalikkust kooliteatrite tegevusest haridusosana
 • Teha aasta-kokkuvõtteid ja analüüsida kooliteatrite arengutendentse
 • Vahetada infot teatriüritustest, koolitusvõimalustest jne.

 

OSAVÕTJAD

Põhikoolide, gümnaasiumite, põhiharidusel baseeruvate ametikoolide ja kooliväliste kultuuri- ja haridusasutuste õpilased.
Festivalid toimuvad nii maakondlikes/linna- kui ka lõppvoorus eraldi kolmes vanuseastmes:

1. 1.- 4. klasside õpilaste trupid.
2. 5.- 9. klasside õpilaste trupid.
2. 10.-12. klasside õpilaste trupid.

Erandjuhtudel ja vastavalt kokkuleppele Eesti Harrastusteatrite Liiduga võivad nii maakondliku/linna eelvoorudest kui ka riigifestivalidest osavõtta trupid kuhu kuuluvad ka üksikud teiste vanuserühmade õpilased. (Vanuseaste määratakse sellistel juhtudel enamuse õpilaste vanuse järgi).

Riigifestivalidele võib saata igast maakonnast, Tartust ja Tallinnast ühe kooliteatri igas vanuseastmes.
Riigifestivali lõppvooru korraldustoimkonnal koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga on õigus kaasata festivaliprogrammi üks kohalik kooliteater ja üks külalistrupp (kas Eestist või teistest riikidest) ning mitteametlikku nn. festivali kultuuriprogrammi ka teisi Eesti kooliteatreid.

 

KORRALDAJAD

Riigifestivali maakondliku vooru korraldavad kohalike maavalitsuste ning Tartu ja Tallinna kultuuri- ja haridusosakonnad, kohalik toimkond, asutused ja organisatsioonid.

Riigifestivali lõppvooru korraldavad Eesti Harrastusteatrite Liit koostöös kohaliku korraldustoimkonnaga.

Esinemisaja pikkuseks lõppvoorus koos ettevalmistuse ja lava vabastamisega:

 • Algklasside vanuseastmes kuni 20 min.
 • Põhikoolide vanuseastmes kuni 30 min.
 • Gümnaasiumi vanuseastmes kuni 45 min.

Kõik festivali korraldusega (majutus, toitlustamine, finantseerimine jne.) ja festivaliprogrammiga (lavatingimused, esinemisaeg jne.) seotud probleemid lahendatakse truppide ja korraldajate vahel.

 

REGISTREERIMINE

Maakondade ja Tartu ning Tallinna haridus- ja kultuuriametid teavitavad maakondliku vooru toimumisest kõiki maakonna üldhariduskoole, huvikeskuseid, kultuuriasutusi ning teisi noortetegevusega seotud asutusi, organisatsioone ja kodanikuühendusi jne. Maakondlikus voorus on õigus osaleda kõigil vastava vanuserühma kooliealiste õpilaste teatritruppidel. Maakondliku vooru korraldus- ja osalustasud määrab maakondliku vooru korraldustoimkond.
Maakonna või linna eelvoorust žürii otsusega riigifestivali lõppvooru lähetatud kooliteatrid registreeritakse Eesti Harrastusteatrite Liidus hiljemalt 7 kalendripäeva enne vastava astme riigifestivali algust. Riigifestivali lõppvoorus esinevate kooliteatrite esindajad on kohustatud hiljemalt 7 kalendripäeva enne vastava vanuseastme kooliteatrite riigifestivali lõppvooru võtma ühendust festivali korraldustoimkonnaga, täitma osavõtva kooliteatri ankeedi ning saatma õigeaegselt korraldajaile oma etenduse andmed ja vajaliku info koos lisamaterjalidega (kavad, fotod, nimekirjad jne.). Osalustasud tasutakse hiljemalt 3 kalendripäeva enne riigifestivali avapäeva korraldustoimkonna poolt truppidele teavitatud kontole. Erandkorras on garantiikirja alusel võimalus tasuda osalustasusid ka sularahas riigifestivalile saabumisel.

Oma maakondade/linnade esindajate andmed palume teatada:
Eesti Harrastusteatrite Liit,
Vene tn 6, 10123, Tallinn
E-post: harrastusteatriteliit@gmail.com

 

HINDAMINE

Lähtudes kooliteatrite tegevuse eesmärkidest kui loome- ja eneseväljendusprotsessist ei ole kooliteatrite riigifestivalid konkursid. Kooliteatrite riigifestivalid on eelkõige kooliteatrite aastategevusest tervikpildi loomise ja õppimise paik. Eripreemiatega autasustatakse erinevaid kooliteatrite laade ja vorme (luulekava, muusikaetendus, improvisatsioon, tantsuetendus jne.) ja silmapaistnud osatäitjaid.

Žürii analüüsib etendusi kooliteatrite juhtide ja osavõtjatega.

Riigifestivali maakondliku vooru žürii moodustavad kohalikud korraldajad, kuhu kuulub ka Eesti Harrastusteatrite Liidu esindaja. Maakondliku vooru žüriil on õigus mitte edasi saata esindajat vastava taseme puudumisel.
Riigifestivali lõppvooru žürii moodustatakse Eesti Harrastusteatrite Liidu ja kohaliku korraldustoimkonna poolt.

 

FESTIVALI TINGIMUSED

Festivali korraldajad on kohustatud tagama:

 1. Osalevatele truppidele majutuse koos pesemisvõimalustega ja toitlustamise.
 2. Festivalietenduste toimumiseks sobivad tingimused:
  • Võimalusel 2 mängukohta (pimendatud). Osavõtjatele saadetakse lavade täpne kirjeldus koos mõõtmetega (võimalusel koos fotoga).
  • Tehnilise personali olemasolu.
  • Helitehnika.
  • Valgusseadmed.
 3. Turvalisuse ja korra nii majutuskohas kui ka etenduste toimumise ajal.
 4. Info ürituse toimumise kohta meedias nii kohalikul kui ka riigi tasandil.

 

Festivalist osavõtja kohustub:

 1. Saabuma festivalile avamiseks.
 2. Vaatama vastastikkuse õppimise eesmärgil festivali kõiki etendusi.
 3. Austama esinejat ja publikut.

Korraldajail on õigus ilma mõjuva põhjuseta ainult oma etenduseks kohalesaabuv trupp asendada vastava maakonna teise trupiga.

 

FINANTSEERIMINE

Riigifestivali korralduskulude katmiseks pöörduvad korraldustoimkonnad toetuste saamiseks Eesti Harrastusteatrite Liidu, maa- ja kohalike omavalitsuste, fondide ja teiste asutuste poole.

Festivalil osalevate truppide osamaksud (toidu- ja majutusraha) kehtestab korraldustoimkond ja need tasutakse osavõtvate truppide poolt. Korraldajail on õigus teha festivali osamaksude osas soodustusi (sõltuvalt lisafinantseerimise suurusest).

Riigifestivalide korralduskuludest ei maksta truppide transpordikulusid festivalipaika ja tagasi ning truppide endi poolt broneeritud majutuspaiku (hotellid, motellid, kämpingud jne.). Festivali korraldajail ei ole õigus müüa festivaliüritustele pileteid. Festivali korralduskuludest kaetakse žüriiliikmete transpordi- ja ülalpidamiskulud ning töötasud.

 

Juhend on kinnitatud 16.11.2020 EHLi juhatuse poolt.